2019.06.13
Koenji High

A Santa at NASA
Tokomare-o(Vo)
I.P.U(Ba)
Kana Hoshino(Gt,Vo)
Ichi Minamoto(Mani,Gt)